ÚVER PRE ZAMESTNANCOV

Úver pre zamestnancov ale aj dôchodcov

 • Klient: fyzická osoba – občan so stálym príjmom (zamestnanie, dôchodok),
  minimálny vek žiadateľa 18 rokov, maximálny 68 rokov v čase poskytnutia úveru
 • Výška úveru: 500 € – 7 000 € vyplatené klientovi
 • Splatnosť: 1 – 5 rokov
 • Čerpanie: jednorazovo, bezhotovostným prevodom na bankový účet žiadateľa,
  možnosť čerpať účelovo aj bez uvedenia účelu,
 • Splácanie: pravidelne konštantnými mesačnými splátkami,
 • Výhoda: rýchly úver na čokoľvek, jednoduchá administratíva, ľahko dostupné peniaze,

Občan SR zamestnaný na Slovensku

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz

Občan SR zamestnaný v zahraničí

  Potrebné doklady :
  – príjem sa dokladuje na základe dokladov o príjme

Príjem podľa zákona č. 328/2002 o soc. Zabezpečení policajtov a vojakov

  Potrebné doklady :
  – tri posledné výpisy z účtu kde boli tri posledné mzdy poukázané

Cudzinec zamestnaný na Slovensku

  Potrebné doklady :
  – povolenie na trvalý pobyt

 

Ako vedľajšie príjmy akceptujeme

K príjmu zo zamestnania sa dá prirátať aj PN (myslí sa v prípade, ak bol žiadateľ o úver niekedy v období za posledné tri mesiace PN)

  Potrebné doklady :
  – potvrdenie o vyplatení PN (výpis z účtu, alebo ústrižok poštovej poukážky vyplatenej PN)

Cestovné náhrady (diéty)

  Potrebné doklady :
  – originál potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom nie staršie ako 1 mesiac (musí obsahovať výšku diét za posledné tri mesiace jednotlivo ) a výpisy z účtu kde boli tieto diéty vyplatené

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

  Potrebné doklady :
  – zmluva o prenájme na dobu neurčitú
  – daňové priznanie za predchádzajúce obdobie s uvedeným príjmom z prenájmu

Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o vykonaní práce

  Potrebné doklady :
  – len občiansky preukaz

 

Prejsť na začiatok